RODO

RODO

RODO to powszechnie używany w Polsce skrót unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie z dniem 25.05.2018r.

Celem regulacji jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenia sposobu przetwarzania danych na terenie całej Unii Europejskiej.

Klauzula informacyjna
2018-09-01

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Zespół Oświatowy w Mikołajkach , ul. Papieża Jana Pawła II 7 , 11-730 Mikołajki
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Oświatowego w Mikołajkach , ul. Papieża Jana Pawła II 7 , 11-730 Mikołajki, e-mail: rodo@gptogatus.pl
Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.
Odbiorcą danych osobowych będą w szczególności : Urząd Gminy Mikołajki, Kuratorium Oświaty w Olsztynie , Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, SIO Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.
Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Oświatowy w Mikołajkach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
2018-09-01

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Zespół Oświatowy w Mikołajkach , ul. Papieża Jana Pawła II 7 , 11-730 Mikołajki
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Oświatowego w Mikołajkach, ul. Papieża Jana Pawła II 7 , 11-730 Mikołajki, e-mail: rodo@gptogatus.pl
Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Zespół Oświatowy w Mikołajkach.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mogą być profilowane.Klauzula informacyjna dla pracowników
2018-09-01

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, iż :

Administratorem danych osobowych jest Zespół Oświatowy w Mikołajkach , ul. Papieża Jana Pawła II 7 , 11-730 Mikołajki
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Oświatowego w Mikołajkach, ul. Papieża Jana Pawła II 7 , 11-730 Mikołajki, e-mail: rodo@gptogatus.pl
Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z zatrudnieniem, w celu przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy.
Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP, BFO, medycyna pracy.
Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 50 lat.
Posiada Pan/i prawo do:

dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
poprawienia lub sprostowania danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.Klauzula informacyjna stosowane przy umowach z wykonawcami, kontrahentami
2018-09-01

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż :

Administratorem danych osobowych jest Zespół Oświatowy w Mikołajkach, ul. Papieża Jana Pawła II 7 , 11-730 Mikołajki
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Oświatowego w Mikołajkach , ul. Papieża Jana Pawła II 7 , 11-730 Mikołajki, e-mail: rodo@gptogatus.pl
Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy.
Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy ( czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.

Przedszkolowo.pl logo