Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.
Aby zajęcia były zorganizowane w pełni dla określonego dziecka orzeczenie takie musi być przedstawione dyrekcji placówki do końca kwietnia danego roku.


Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny.
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

 maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
 optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
 kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie
 stymulowanie rozwoju
W naszym przedszkolu dzieci biorą udział w następujących zajęciach rewalidacyjnych:
 zajęcia logopedyczne – dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z wadami wymowy;
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla dzieci z trudnościami w pisaniu, liczeniu oraz z zaburzoną percepcją słuchowo – wzrokową
 gimnastyka korekcyjna usprawniająca sferę ruchową

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.
Czas trwania jednorazowych zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut, z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 2 godziny we wszystkich typach szkół.

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.


Aby zajęcia były zorganizowane w pełni dla określonego dziecka opinia taka musi być przedstawiona dyrekcji placówki do końca kwietnia danego roku.

Zajęcia te odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to szeroko zakreślona pomoc, ukierunkowana na usprawnienie funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju we wszystkich sferach jego życia.

Wczesne wspomaganie ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka, ale często zapobiegać jego pogorszeniu się.
Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:
•rozwoju motorycznego,
•stymulacji polisensorycznej,
•rozwoju mowy i języka,
•orientacji i poruszania się w przestrzeni,
•usprawniania widzenia, słuchu,
•umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
•komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi.

Za podjęciem jak najwcześniejszej stymulacji rozwoju dzieci przemawiają takie przesłanki:
- wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju i związana z tym możliwość usprawniania zaburzonych funkcji,
- możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń i niekorzystnych zmian,
- małe dzieci uczą się szybciej, są bardziej podatne na stosowane różnorodne rodzaje terapii,
- rodzice małych dzieci mają więcej sił i zapału, są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami i własny udział w terapii

Wymiar zajęć WWRD wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, dzieci, które ukończyły 3 r. ż. mogą uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych w grupach 2-, 3-osobowowych, z udziałem rodzin.

Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse, a rokowania lepsze.

W świetle nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach: (Dz. U. z 2013r. , poz. 532)- Jeżeli dziecko objęte wczesnym wspomaganiem jednocześnie realizuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole, wymaga specjalnych metod i form pracy, i ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje się dla tego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny (IPET).

Ostateczną decyzję w sprawie wymiaru godzinowego poszczególnych zajęć podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin przewidzianą na określone formy wsparcia w roku szkolnym w jego placówce przyznaną w arkuszu organizacji przez organ prowadzący.- Podstawa prawna: par. 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)
Przedszkolowo.pl logo